Opleidingsschool

Een groot deel van de opleiding van de studenten van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie speelt zich af in de praktijk. Tijdens stages in de verschillende groepen leren zij de kneepjes van het onderwijs.

Basisschool Besoyen is werkzaam als opleidingsschool. Dit houdt in dat wij een groot aantal studenten begeleiden. De studenten zijn afkomstig uit de verschillende jaargangen van de opleiding. Dit schooljaar zijn er 5 studenten van de Propedeuse, 2 studenten van de H1-fase (2de jaars) en 2 studenten van de A-fase (afstudeerders) aanwezig.

De studenten worden in eerste instantie begeleid door de leerkracht van de groep (mentor) waar ze in werkzaam zijn.

Daarnaast hebben we op school een basisschoolcoach (bsc). Deze heeft het overzicht over wat de opleiding van de student vraagt en wat de dagelijkse praktijk met zich meebrengt. Er is een nauw contact met de opleiding.

De studenten hebben vanuit de opleiding een studieloopbaanbegeleider(slb). Deze is gemiddeld eens in de 3 weken op de basisschool aanwezig. Deze begeleidt de student, de mentor en de basisschoolcoach.

Het mes snijdt hierbij aan 2 kanten. Als basisschool investeren wij in de ontwikkeling van de studenten. Studenten nemen vanuit de opleiding nieuwe inzichten en werkwijzen mee. Door onze nauwe samenwerking nemen wij hier ook kennis van.

Studenten in de afstudeerfase hebben een sollicitatieprocedures doorlopen. Zij lopen niet alleen wekelijks 2 dagen stage. Zij nemen ergens in het schooljaar de stagegroep 5 lesweken over. Hiernaast werken zij mee aan de schoolontwikkeling door het doen van onderzoek. Het onderwerp van dit onderzoek wordt door het team van basisschool Besoyen vastgesteld n.a.v. ons schoolplan. Studenten presenteren dit onderzoek in het team en de aanbevelingen/nieuwe inzichten nemen wij mee in ons dagelijks handelen.

 

Geschiedenis

Basisschool Besoyen was tot 19 mei 2015 gevestigd aan de Kasteellaan in Waalwijk.
Het gebouw werd in drie fasen gerealiseerd.
In 1960 werd de hoogbouw in gebruik genomen.
De naam was toen nog Bernadetteschool: een 6-klassige meisjesschool. De jongens zijn pas later gekomen, na fusie met de Jozefschool.
In 1985, het jaar waarin de basisschool van start ging, zijn er lokalen bijgebouwd voor de kleutergroepen.
Tenslotte is in 2000 de laatste uitbreiding voltooid. De school beschikte over 12 groepslokalen, een speelzaal, directiekamer, icl-ruimte, een keukentje en personeelsruimte. En last but not least, dankzij de geweldige inzet van ouders, een prachtige speelplaats!

Sinds 19 mei 2015 zijn wij gevestigd in KINDCENTRUM BESOYEN.

Ons nieuwe bezoekadres is:
van Duvenvoordestraat 13
5141 BP Waalwijk

Kennismakingsbrochure 2014-2015

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Lesmethoden

Een belangrijk uitgangspunt van de school is dat ieder kind zich moet kunnen thuis voelen. Dat wil zeggen dat de beter-lerende kinderen én de minder-makkelijk-lerende kinderen goed onderwijs moeten kunnen krijgen.

Het is de taak van de leerkrachten om het onderwijs zo te organiseren dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau.
Het leren wordt hier breed gedefinieerd: zowel leren met het hoofd, als met het hart en de handen; zowel alleen als met anderen samen.
De leerkracht heeft een positief verwachtingsbeeld over de mogelijkheden van de kinderen. Hij/zij brengt de vorderingen van de kinderen zorgvuldig in kaart, niet alleen om te oordelen, maar vooral om beslissingen te nemen ten behoeve van de voortgang van het onderwijs.

De beheersing van de instrumentele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven, zich mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken en kunnen werken met getallen, ziet de school als belangrijke voorwaarden voor de verwerving van kennis over de wereld en het zich creatief kunnen uitdrukken.
De school daagt de kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij zij het standpunt van de ander als waardevol beschouwen.
Het is belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op school.
Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen.

Rooster 2017-2018

Jaarkalender 2017-2018


Vakantierooster 2016 - 2017

 Herfstvakantie  maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober
 Kerstvakantie  maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
 Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
 Goede vrijdag en Pasen  vrijdag 14 april t/m maandag 17 april
 Meivakantie  maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
 Hemelvaart groepen 1 - 4
                 groepen 5 - 8
 maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei
 donderdag 25 mei t/m vrijdag 26 mei
 Pinksteren  maandag 5 juni 
 Juniweekend  vrijdag 23 juni t/m maandag 26 juni
 Zomervakantie  maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus