Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Opleidingsschool

Een groot deel van de opleiding van de studenten van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie speelt zich af in de praktijk. Tijdens stages in de verschillende groepen leren zij de kneepjes van het onderwijs.

Basisschool Besoyen is werkzaam als opleidingsschool. Dit houdt in dat wij een groot aantal studenten begeleiden. De studenten zijn afkomstig uit de verschillende jaargangen van de opleiding. Dit schooljaar zijn er 5 studenten van de Propedeuse, 2 studenten van de H1-fase (2de jaars) en 2 studenten van de A-fase (afstudeerders) aanwezig.

De studenten worden in eerste instantie begeleid door de leerkracht van de groep (mentor) waar ze in werkzaam zijn.

Daarnaast hebben we op school een basisschoolcoach (bsc). Deze heeft het overzicht over wat de opleiding van de student vraagt en wat de dagelijkse praktijk met zich meebrengt. Er is een nauw contact met de opleiding.

De studenten hebben vanuit de opleiding een studieloopbaanbegeleider(slb). Deze is gemiddeld eens in de 3 weken op de basisschool aanwezig. Deze begeleidt de student, de mentor en de basisschoolcoach.

Het mes snijdt hierbij aan 2 kanten. Als basisschool investeren wij in de ontwikkeling van de studenten. Studenten nemen vanuit de opleiding nieuwe inzichten en werkwijzen mee. Door onze nauwe samenwerking nemen wij hier ook kennis van.

Studenten in de afstudeerfase hebben een sollicitatieprocedures doorlopen. Zij lopen niet alleen wekelijks 2 dagen stage. Zij nemen ergens in het schooljaar de stagegroep 5 lesweken over. Hiernaast werken zij mee aan de schoolontwikkeling door het doen van onderzoek. Het onderwerp van dit onderzoek wordt door het team van basisschool Besoyen vastgesteld n.a.v. ons schoolplan. Studenten presenteren dit onderzoek in het team en de aanbevelingen/nieuwe inzichten nemen wij mee in ons dagelijks handelen.

 

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

samenwerkingsverband

www.samenwerkingsverbandLHA.nl

 

Lesmethoden

Een belangrijk uitgangspunt van de school is dat ieder kind zich moet kunnen thuis voelen. Dat wil zeggen dat de beter-lerende kinderen én de minder-makkelijk-lerende kinderen goed onderwijs moeten kunnen krijgen.

Het is de taak van de leerkrachten om het onderwijs zo te organiseren dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau.
Het leren wordt hier breed gedefinieerd: zowel leren met het hoofd, als met het hart en de handen; zowel alleen als met anderen samen.
De leerkracht heeft een positief verwachtingsbeeld over de mogelijkheden van de kinderen. Hij/zij brengt de vorderingen van de kinderen zorgvuldig in kaart, niet alleen om te oordelen, maar vooral om beslissingen te nemen ten behoeve van de voortgang van het onderwijs.

De beheersing van de instrumentele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven, zich mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken en kunnen werken met getallen, ziet de school als belangrijke voorwaarden voor de verwerving van kennis over de wereld en het zich creatief kunnen uitdrukken.
De school daagt de kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij zij het standpunt van de ander als waardevol beschouwen.
Het is belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op school.
Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen.

Lesmethoden groepen 3 t/m 8