MR

Onze school beschikt ook over een Medezeggenschapsraad (MR). De MR biedt ouders de mogelijkheid op inspraak op het beleid van school. Deze raad bestaat naast ouders ook uit personeelsleden van de school. De MR denkt en beslist mee over wat er op school gebeurt. Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft op sommige onderdelen recht op instemming. De onderwerpen waarop de MR advies- of instemmingsrecht heeft, zijn vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De oudergeleding bestaat uit: Ronald van Loon (voorzitter), Michiel van Empel en Aster Schraa. De personeelsgeleding bestaat uit: Karin Bouten, Stefanie van den Hoven en Marcel de Jong (secretaris). De directeur is tijdens de MR vergaderingen aanwezig als gast en kan desgevraagd toelichting geven of adviseren. U kunt contact opnemen met de MR via mrbesoyen@leerrijk.nl.